icon

Blog

Wild & Free Festival Hairstyles

Wild & Free Festival Hairstyles

November 02, 2017

Continue Reading

DIY Hair Masks

DIY Hair Masks

October 26, 2017

Continue Reading


Haunted Hairdos

Haunted Hairdos

October 25, 2017

Continue Reading

Human vs. Synthetic Hair: What's the difference?

Human vs. Synthetic Hair: What's the difference?

October 21, 2017

Continue Reading


The DO's and DON'Ts of Hair Extensions

The DO's and DON'Ts of Hair Extensions

October 15, 2017

Continue Reading

Spice up your Style

Spice up your Style

October 13, 2017

Continue Reading


Fall in Love with your Color

Fall in Love with your Color

October 07, 2017

Continue Reading

How to Care for your Hair Extensions

How to Care for your Hair Extensions

October 05, 2017

Continue Reading


Healthy Hair Starts Here

Healthy Hair Starts Here

September 27, 2017

Continue Reading

One Hair Wonders

One Hair Wonders

September 21, 2017

Continue Reading


Hats off to Fall

Hats off to Fall

September 15, 2017

Continue Reading

Dry Shampoo: The Best & Worst

Dry Shampoo: The Best & Worst

September 11, 2017

Continue Reading